Gelir İdaresi Başkanlığı Yeni Tebliğ Taslakları Yayınladı!

12 Apr 2018

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:433 ve Sıra No:487)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Hazırlandı. Buna göre;

 

"30/12/2013 tarihli ve 28867 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 433)’nde maddeler halinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

Madde 1- Tebliğin “2- Tanımlar ve Kısaltmalar” bölümüne aşağıdaki “Elektronik Arşiv Fatura (e-Arşiv Fatura)” ve “El Terminali” tanımları eklenmiştir.

Elektronik Arşiv Fatura (e-Arşiv Fatura): Bu Tebliğde yer alan şartlara uygun şekilde, e-Arşiv Uygulaması kapsamında elektronik belge biçiminde oluşturulan faturayı,”

El Terminali: Bu Tebliğdeki şartlara uygun şekilde oluşturulan e-Arşiv Faturanın düzenlenebilmesine ve/veya kağıt çıktısının verilmesine imkan sağlayacak şekilde yazıcı tertibatı barındıran ve bilgi işlem sistemi ile internet üzerinden iletişim sağlayabilen mobil cihazları,”

Madde 2- Tebliğin “4- Uygulamadan Yararlanma Yöntemleri ve Başvuru” başlıklı bölümünün 1 inci ve 2 nci paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Uygulamadan yararlanmak için mükelleflerin. bu Tebliğin 10.4 bölümünde istisnai haller dışında, 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olmaları gerekmektedir.” “Mükellefler e-Arşiv Uygulamasını, kendi bilgi işlem sistemi üzerinden, Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemi üzerinden veya elektronik belgelere ait temel fonksiyonların internet üzerinden genel kullanımını sağlamak amacı ile Başkanlık tarafından oluşturulan ve http://www.efatura.gov.tr internet adresi üzerinden hizmete sunulan e-Arşiv Portalı aracılığıyla olmak üzere üç yöntemle kullanabilirler. e-Arşiv Portalı aracılığı ile uygulamayı kullanmak isteyen mükellefler, http://www.efatura.gov.tr/ İnternet adresinde yayımlanan e-Arşiv Başvuru Kılavuzu'nda açıklanan şartlara uygun olarak başvuru yapmalarını müteakip rlar.Başkanlık tarafından kullanıcı hesaplarının tanımlanması sonrasında uygulamadan yararlanmaya başlayacaklardır..."

 Tebliğin Tamamı için TIKLAYINIZ

 

MADDE 1- 17/12/2017 tarihli ve 30273 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 487)’nin “Elektronik İrsaliye (e-İrsaliye)” başlıklı 3 üncü maddesine “(9) e-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu” alt başlıklı aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

 

“(9) e-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu: 01/01/2019 tarihinden itibaren, e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcıların e-İrsaliye Uygulamasına dahil olması ve sevk irsaliyesi belgelerini bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre e-İrsaliye olarak düzenlemeleri zorunludur. Belirtilen tarihten sonra da 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 15 inci maddesinde belirtilen uygulamadan (e-Faturanın kağıt çıktısının irsaliye yerine geçer belge olarak kabul edilmesi uygulaması) yararlanılması mümkün bulunmaktadır. Zorunluluk getirildiği halde e-İrsaliye uygulamasına süresi içinde geçmeyen ve sevk irsaliyelerini e-İrsaliye olarak düzenlemeyen mükellefler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda öngörülen hükümler uygulanır.”